درباره ما

دکتر محمد محمدی متولد سال ۱۳۵۸ در شهر کرمان است.

 

مدارج علمی

 • دكترای دندانپزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی کرمان(سال۱۳۸۲)
 • درجه تخصص در رشته پریو دانتیكس از دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی(سال۱۳۸۵)
 • بورد رشته پریودانتیكس(سال۱۳۸۵)
 • فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان(سال۱۳۹۳)

 

سوابق حرفه‌ای

 • استادیار بخش پریودانتیكس دانشكده دندانپزشكی کرمان از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • مدیر گروه بخش پریودنتیکس از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶
 • عضو شورای پژوهشی مركز تحقیقات بیماری‌های دهان دانشكده دندانپزشكی کرمان از سال ۱۳۸۷
 • عضو هیئت تحریریه مجله Oral health and Oral Epidemiology از سال ۱۳۹۰

 

کتاب‌های تالیف یا ترجمه شده

 1. ایمپلنت در دندانپزشکی عمومی. غلامی غلامعلی، محمدی محمد. تهران، شایان نمودار،۱۳۸۷( ترجمه و تالیف).
 2. محمدی محمد، طالبی اردکانی محمد رضا، فرزاد مریم، بیهقی سارا، شریفی مریم. تکنیک‌های بخیه در جراحی دهان. انتشارات شایان نمودار، تابستان ۱۳۸۹(ترجمه).
 3. محمدی محمد، صلاحی ساسان، عرب سلغار محدثه، موسی علی فرشته، فاخران امید. مشکلات جراحی ایمپلنت (علت، پیشگیری و درمان)، انتشارات شایان نمودار، پاییز۱۳۵۹(ترجمه).

 

مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی

برای دریافت برخی از این مقالات می‌توانید بر روی آن کلیک کنید.

 1. Mohammadi M, Shokrgozar MA, Mofid R.Culture of human gingival fibroblasts on a biodegradable scaffold and evaluation of its effect on attached gingiva : a randomized, controlled pilot study. Journal of Periodontology 2007; 78 : 1897-1903
 2. Rajabalian S, Mohammadi M, Mozaffari B. Cytotoxicity evaluation of persica mouthwash on cultured human and mouse cell lines in the presence and absence of fetal calf serum. Indian J Dent Res 2009 ; 20 : 169-173.
 3. Mohammadi M, Mofid R, Shokrgozar MA. Peri implant soft tissue management through use of cultured gingival graft: a case report. Acta Medica Iranica 2011;49:319-324
 4. Mozaffari B, Mansori Sh, Rajabalian S, Alimardani A, Mohammadi M. Comparison of the antibacterial and cytotoxic effects of Persica and Chlorhexidine mothwashes in vitro. J of Dental School of Shahid Beheshti Medical Sciences University 2005;23(3):494-509.
 5. Kakoei SH, Barkhori F, Mirzazadeh A, Mohammadi M, Gholamhoseinian A. Influence of menstrual cycle and salivary ß-estradiol on volatile sulfur compound. J Oral Health Oral Epidemiol 2012; 1(1): 3-18
 6. Farzad M, Mohammadi M. Guided bone regeneration: A literature review. J Oral Health Oral Epidemiol 2012; 1(1): 3-18
 7. Gholami GA, Mohammadi M, Abrishami MR. Platelet Rich Plasma: Review of Literature. Shahid Beheshti University Dental Journal. 2014 Aug 15;32(3):176-86.
 8. Arabsolghar M, Mohammadi M, Razani M, Moosaali FE. Comparison of Bone Biomechanical Behavior around Three Different Mini-Implant Systems Employing Finite Element Method. Journal of Dental Biomaterials. 2015 Sep 1;2(3):83-91.
 9. Najafi-Parizi GA, Mohammadi M, Seifsafari M. Effect of topical phenytoin on creeping attachment of human gingiva: A pilot study. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology. 2013 Jan 28;1(2):65-9.
 10. Frazadmoghadam M, Mohammadi TM, Mohammadi M, Goudarzi R. Oral Health Related Quality of Life in Patients Undertaking Implant Treatments: A Review of Literature. Middle East Journal of Family Medicine. 2018 Feb 1;7(10):346.
 11. Torabi Parizi M, Saeedi N, Mohammadi M, Karimi Afshar M. Effect of periodontal treatments on Oral Health Related Quality of Life)OHIP-14) in Kerman dental school periodontal patients. Journal of Isfahan Dental School. 16Mar.2015;11(3):258-65
 12. Frazadmoghadam M, Mohammadi TM, Mohammadi M, Goudarzi R. Evaluation of Patients’ utility Values for Replacement Options of Lost Teeth. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH. 2017 Jan 1;8(3):1643-8.
 13. Arabsolghar M, Arbabi P, Mohammadi M, Farsineja A. Evaluation of salivary immunoglobulin A level in thalassemic patients with periodontitis in comparison with thalassemic patients with healthy periodontium. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology. 2017 Jan 4;5(4):205-9.
 14. Mohammadi M, Asghari N, Hashemipoor M, Borji S, Torabi M. Immunohistochemical Evaluation of P53 and Epidermal Growth Factor Receptor Proteins Expression Levels in Gingival Tissue of Opium-dependent Patients. Addiction and Health. 2018 Mar 10;9(4):222-8.
 15. Mohammadi M, Parizi MT, Bagheri M, Khodarahmi N. Expression of BCL-2 Protein in Gingival Tissue of Patients with Chronic Periodontitis. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH. 2017 Jan 1;8(2):813-9.
 16. Gholami GHA, Mohammadi M. Hereditary gingival fibromatosis. 2013;3:267-270
 17. Ebrahimi S, Abshenas J, Molaei MM, Mohammadi M, Karimi N. Clinical evaluation of the effect of gingival thickness on increasing the width of keratinized and attached gingiva with and without preserving periosteum in an animal study. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology. 2017 Jul 5;6(3):145-50.
 18. Aramoon M, Rajabalian S, Mohammadi M, Khodarahmi N, Farzadmoghadam M. Human gingival fibroblasts culture in an autologous scaffold and assessing its effect on augmentation of attached gingiva in a pilot clinical trial. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology. 2017 Nov 28;6(4):211-7.